Dödsfall på arbetsplatsen

Dödsfall på arbetsplatsen är ovanligt men förekommer, men helst av allt vill man inte att det ska förekomma alls enligt LO. Både 2016 och 2017 var det 41 dödsfall relaterade till arbetsplatsen anmälda, vilket ger ett utslag på ungefär en person per vecka hela året som dött på sin arbetsplats. Sedan 60-talet har dödsfall på arbetsplatsen minskat en hel del men har de senaste åren stannat av mer eller mindre. Det samband man kan se mellan de olika dödsfallen på arbetsplatserna på senare år är att de är direkt kopplade till plötsliga olyckor som uppstått på arbetet. Detta är enligt LO väldigt oroväckande och det bör inte förekomma alls att någon dör på sin arbetsplats och det är nolltolerans de siktar in sig på, de anser att det inte bör vara svårt att skapa en säker och trygg miljö för arbetare på sina arbetsplatser och att det är något som ska vara en självklarhet.

Yrken som är hårdast drabbade

Det är en del yrkesgrupper som löper en högre risk för olyckor och dödsfall på arbetsplatsen än andra. transportbranschen är hårdast drabbad och står för ungefär 20 % av alla dödsfall på olycksplatserna per år. Inte långt efter kommer byggbranschen som under 2017 hade 8 arbetsrelaterade dödsfall. Det finns även ett stort mörkertal av människor som dör av skador som uppkommit i relation till sitt yrke men som inte är en plötslig händelse. Minst 1000 personer dör av anledningar på annat sätt orsakat av arbetet per år. I yrken där anställda utsätts för farliga kemikalier på arbetsplatsen är det många som drabbas av hjärtproblem, cancer, KOL och andra sjukdomar. I byggbranschen är de anställda extra utsatta där det är ca 100 döda per år av allvarliga cancersjukdomar som orsakas av bland annat arbetsdamm på byggarbetsplatserna. Just cancer är vanligast förekommande på arbetsplatser med hög exponering av farliga kemikalier och trots hög kritik från arbetsmiljöverket så har inte byggindustrin tänkt göra någon insats för att sänka värdet på farliga halter av kvarts i dammet som kommer från byggena.

Stöd för anhöriga!

Det finns en del man kan göra för att göra arbetsplatserna säkrare och förhoppningsvis går vi mot bättre förhållanden på arbetsplatserna. De som drabbas hårdast i slutändan är de anhöriga till den som avlidit på arbetsplatsen, då dessa händelser är plötsliga och oförutsedda. Sorgearbetet för de anhöriga blir svår att gå igenom och många som drabbas behöver professionell hjälp att ta sig igenom sorgen. på väljabegravningsbyrå.se kan du som anhörig få hjälp att välja rätt begravningsbyrå samt få professionell hjälp från utbildad personal som kan hjälpa dig att ta dig igenom den sorg och smärta som kommer när en nära gått bort. När en anhörig går bort så är det ofta väldigt tungt för de kvarvarande att ordna med dödsbo och liknande, en begravningsbyrå kan hjälpa dig igenom hela processen från början till slut så att du som anhörig kan få gå igenom din sorg och bearbeta den med hjälp och stöd.