UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare är en modell för grundläggande ledarskapsutbildning som Försvarsmakten skapat efter inspiration från den amerikanska arméns LMDC, Leadership and Management Development Course. UGL vänder sig framför allt till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper samt att hitta sin egen roll i dessa. Under åren som gått har man från Försvarsmaktens sida reviderat UGL från den allra första versionen som kom 1981.

 

UGL-utbildningen
Under de år som gått sedan UGL introducerades av Försvarsmakten 1981 har kursen uppdaterats och reviderats ett flertal gånger. En ny version stod för dörren 1984, följt av en version 1991. Åren 1995-1996 prövades ytterligare en version som kom att följas av version 2000. 2008 års version utvecklades av Försvarshögskolan. I den här versionen kallad UGL 2008, är aktuell forskning på området integrerad. Det gäller såväl kurs som handledarmaterial. Man har samarbetat med olika universitet och högskolor. Därtill har handledare och andra inom området verksamma psykologer och forskare involverats i utvecklingen av UGL 2008.  UGL 2008 version 2010 är kvalitetssäkrad och granskad vilket gör att den uppfyller de vetenskapliga krav som ställs av Försvarshögskolan. Därtill har vetenskaplig granskning utförts av Christer Sandahl, professor i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Under åren 2010-2012 har kursmaterialet för UGL-utbildningen uppgraderats. Nu föreligger version 2012.

 

Immaterialrätt
Konceptet UGL ägs, förvaltas och utvecklas av forskare och erfarna handledare i Försvarshögskolans regi.

 

Rötter i IMGD
Utbildningen grundar sig i huvudsak på ett arbetslags utveckling och mognad och den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelans IMGD-teori, Integrated Model of Group Development. IMGD är en livscykelmodell som har inslag från andra modeller inom grupputvecklingsområdet. Då det handlar om grupputveckling är den föremål för psykologiska aspekter. Teorin visar på förloppet i gruppens utveckling och de olika stadierna denna sker i. Gruppens utveckling sker i olika stadier. Gruppen kan, men behöver inte, komma att passera alla stadier under sin utveckling.

 

Uppdragsutbildning
Utbildning enligt UGL-konceptet sker såväl inom som utom försvaret. Dock är det endast juridiska personer kommer i fråga för uppdragsutbildningar hos Försvarsmakten. Vare sig enskilda näringsidkare eller privatpersoner är välkomna till den här typen av utbildning.

Genom Svenska Lottakåren kan man utbilda sig i UGL. Eventuellt kan man erhålla ledarskapsutbildning i Stockholm.